fbpx
За Балкана и хората – Природен парк Българка

Условия за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Моно Колектив ЕООД (наричано по-долу само „Моно Колектив“). Тези общи условия представляват договор между Вас и Моно Колектив, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител на услугите на сайта и Моно Колектив. Чрез достъпа до (зареждането на) Интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Моно Колектив.

Цялото съдържание (изображения, снимки, видео, звук, музика, текст и подобни) на сайта на Моно Колектив е защитено с авторското право на Моно Колектив и представляваните автори. Всички права, които не са изрично отстъпени в настоящото споразумение, се запазват. Забранява се възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на Моно Колектив и представляваните автори, освен в съответствие със следващите условия. Носителите на авторски права се съгласяват да посещавате страниците на Моно Колектив на Вашето устройство (компютър, таблет, телефон и подобни) или разпечатвате копия на извлечения от тях само за Ваша лична употреба и не с цел повторно разпространение, освен ако за него е дадено писменото съгласие на Моно Колектив. Отделни произведния в нашия сайт могат да бъдат подчинени на допълнителни условия.

Използването на този сайт и неговото съдържание, е позволено за лична, нестопанска цел. Употребата на изявления за пресата и други документи, класифицирани като такива за общо достояние, е разрешено само тогава, когато е посочен източникът на информацията.

Този сайт и съдържанието му се предоставят за Ваше удобство. Съдържанието на страниците на Моно Колектив в глобалната мрежа се дава на принципа „във вида в който е“ и „във вида в който е налично“. Моно Колектив не гарантира, че страниците на нейния сайт ще са непрекъснато на разположение, нито че няма да съдържат грешки. Моно Колектив си запазва правото да поправя страниците си или да прекратява достъпа до тях във всеки един момент. Не се дават никакви гаранции от каквото и да е естество, било то изразени явно или подразбиращи се, в това число, но без ограничение на гаранции за право на собственост или за ненарушаване, подразбиращи се гаранции за годност за продажба или пригодимост за точно определена цел, по отношение на наличността, точността, надеждността или съдържанието на тези страници. Моно Колектив не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, пропуснати ползи или прекратяване на стопанската дейност, произтичащи от употребата на или невъзможността за ползване на тази услуга, дори и ако Моно Колектив е уведомена за вероятността от подобни щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или ограничаването на отговорността, поради което горните ограничения или изключения могат да не ви засягат. Отговорността на Моно Колектив в този случаи се ограничава във възможно най-голямата, разрешена по закон, степен.

За улесняване на Вашия достъп до информацията в глобалната мрежа, Моно Колектив може да включи препратки към Интернет сайтове, които са собственост или се управляват от трети страни. Осигурявайки връзка към тези, собственост на трети страни, сайтове, Вие ще прегледате и следва да се съгласите с техните правила на употреба, преди да преминете към ползване на въпросните сайтове. Приемате също така, че Моно Колектив няма контрол върху съдържанието на тези сайтове и не може да поеме каквато и да е отговорност за създаания или публикуван в тези сайтове материал от трети страни. Освен това, препратката към сайт, който не се управлява и не е собственост на Моно Колектив, не означава, че Моно Колектив одобрява произведенията или услугите, посочени там.

Чрез предоставяне на материали на който и да е от нашите сървъри, например по електронната поща или чрез страниците на Моно Колектив в глобалната мрежа, Вие се съгласявате, че:

  • Материалите няма да съдържат каквито и да било елементи, които са незаконни или по други причини са неподходящи за публикуване;
  • Ще положите достатъчни усилия за проверката и отстраняването на каквито и да било вируси или други вредни или разрушаващи сайта компоненти преди да изпратите материал;
  • Сте собственик на материала или имате неограниченото право да ни го предоставите и Моно Колектив може да публикува този материал безплатно и/или да го прилага (него или каквито и да било концепции, описани в него) в своите произведения без при това да носи каквато и да е отговорност или задължения;
  • Съгласявате се да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и се задължавате да ни обезщетите в случай, че трета страна предяви иск срещу нас във връзка с подадения от вас материал.

Моно Колектив не преглежда и не може да преглежда съдържанието на материалите, изпращани от потребителите на страниците на сайта и не носи отговорност за него. Във всеки един момент и по свое усмотрение Моно Колектив може да премахне съдържание, изпратено от потребител.

Моно Колектив е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Моно Колектив може да събира и предоставя статистическа информация за посещаемостта на сайта като води статистика за действията на потребителите.

Политика за бисквитките (cookies). Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и Вашето преживяване. С посещението на нашия сайт Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно. Можете да научите повече за бисквитките на allaboutcookies.org.

Моно Колектив е регистрирана търговска марка на Моно Колектив ЕООД. Имената на произведенията на Моно Колектив могат да представляват запазени търговски марки, или да са регистрирани търговски названия на Моно Колектив. Други, упоменавани в настоящото имена на произведения или фирми, могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. Достъпът ви до настоящия сайт не трябва да се тълкува като придобиване, лишаване от право на възражения или други, на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъствуват в страницата, без предварителното писмено разрешение на Моно Колектив или на третата страна – собственик.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Последна актуализация на 20 юли 2017.

© 2011 Моно Колектив. Всички права са запазени.