Помогнете ни #ЗаПирин!

Условия за ползване на сайта

Всички права са запазени

Получавайки достъп до страниците на сайта на Моно Колектив вие се съгласявате със следните условия. В случай, че не се съгласите с тях, моля напуснете и спрете използването на сайта.

Цялото съдържание (изображения, снимки, видео, звук, музика, текст и подобни) на сайта на Моно Колектив е защитено с авторското право на Моно Колектив ЕООД и представляваните автори от 2011 г. Всички права, които не са изрично отстъпени в настоящото споразумение, се запазват. Забранява се възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на Моно Колектив и представляваните автори, освен в съответствие със следващите условия. Носителите на авторски права се съгласяват да сърфирате из интернет страниците на Моно Колектив на вашия компютър или разпечатвате копия на извлечения от същите страници само за ваша лична употреба и не с цел повторно разпространение, освен ако за не е дадано писменото съгласие на Моно Колектив. Отдални произведания в нашия сайт могат да бъдат подчинени на допълнителни, посочени там, условия.

Използването на този сайт и неговото съдържание, е позволено за лична, нестопанска цел. Употребата на изявления за пресата и други документи, класифицирани като такива за общо достояние, е разрешено само тогава, когато е посочен източникът на информацията.

Този сайт и съдържанието му се предоставят за ваше удобство. Съдържанието на страниците на Моно Колектив в глобалната мрежа се дава на принципа “във вида, в който е” и “във вида, в който е налично”. Моно Колектив не гарантира, че страниците на нейния сайт ще са непрекъснато на разположение, нито че няма да съдържат грешки. Моно Колектив си запазва правото да поправя страниите си или да прекратява достъпа до тях във всеки един момент. НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, БИЛО ТО ИЗРАЗЕНИ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА НЕНАРУШВАНЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИГОДИМОСТ ЗА ТОЧНО ОПРЕдаЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАдаЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. МОНО КОЛЕКТИВ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА даЙНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ И АКО МОНО КОЛЕКТИВ Е УВЕДОМЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕдаЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА, ПОРАДИ КОЕТО ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОГАТ ДА НЕ ВИ КАСАЯТ. ОТГОВОРНОСТТА НА МОНО КОЛЕКТИВ В ТОЗИ СЛУЧАИ СЕ ОГРАНИЧАВА ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМАТА, РАЗРЕШЕНА ПО ЗАКОН, СТЕПЕН.

За улесняване на вашия достъп до информацията в глобалната мрежа, Моно Колектив може да включи препратки към интернет сайтове, които са собственост или се управляват от трети страни. Осигурявайки връзка към тези, собственост на трети страни, сайтове, вие ще прегледате и следва да се съгласите с техните правила на употреба, преди да преминете към ползване на въпросните сайтове. Приемате също така, че Моно Колектив няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме каквато и да е отговорност за създадания или публикуван в тези сайтове материал от трети страни. Освен това, препратката към сайт, който не се управлява и не е собственост на Моно Колектив, не означава, че Моно Колектив одобрява произведанията или услугите, посочени там.

Чрез предоставяне на материали на който и да е от нашите сървъри, например по електронната поща или чрез страниците на Моно Колектив в глобалната мрежа, Вие се съгласявате, че:

  1. материалите няма да съдържат каквито и да било елементи, които са незаконни или по други причини са неподходящи за публикуване;
  2. ще положите достатъчни усилия за проверката и отстраняването на каквито и да било вируси или други вредни или разрушаващи сайта компоненти преди да изпратите дадан материал;
  3. сте собственик на материала или имате неограниченото право да ни го предоставите и Моно Колектив може да публикува този материал безплатно и/или да го прилага (него или каквито и да било концепции, описани в него) в своите произведения без при това да носи каквато и да е отговорност или задължения;
  4. съгласявате се да не предприемате дайствия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и се задължавате да ни обезщетите в случай, че трета страна предяви иск срещу нас във връзка с подадания от вас материал.

Моно Колектив не преглежда и не може да преглежда съдържанието на материалите, изпращани от потребителите на страниците на сайта и не носи отговорност за него. Във всеки един момент и по свое усмотрение Моно Колектив може да премахне дадано съдържание, изпратено от потребител.

Моно Колектив е регистрирана търговска марка на Моно Колектив ЕООД. Имената на произведанията на Моно Колектив могат да представляват запазени търговски марки, или да са регистрирани търговски названия на Моно Колектив. Други, упоменавани в настоящото имена на произведения или фирми, могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. Достъпът ви до настоящия сайт не трябва да се тълкува като придобиване, лишаване от право на възражения или др., на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъствуват в страницата, без предварителното писмено разрешение на Моно Колектив или на третата страна – собственик.

Авторски права © Моно Колектив ЕООД 2011. Всички права са запазени.